Etusivu Tekniikkavakuutus Kodinkonevakuutus Rallivakuutus

Vakuutusehdot voimassa 1.2.2014 – 31.12.2018 myydyille laitteille

Tallenna PDF:nä

Sisällys

Jatkoturva on tuotenimi. Jatkoturva on vakuutusmuotoinen tuote, johon sovelletaan alla olevia vakuutusehtoja. Vakuutus on Suomen lakien alainen.

Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohde on ostokuitissa luovutettu kodinkone tai kodin elektroniikkalaite (jatkossa laite). Ostokuitissa tulee olla merkintä vakuutuksesta. Säilytä kuitti mahdollista vahinkotapahtumaa varten. Vakuutuksen edunsaaja on vakuutetun laitteen omistaja.

Vakuutuksenmyöntäjä

Vakuutuksenmyöntäjä on International Insurance Company of Hannover SE, joiden vakuutusedustajana Suomessa toimii Suomen Takuuvakuutus. Vakuutusta välittää ja hallinnoi Suomen Takuuvakuutus, Katkiluodonkatu 8, 24100 SALO. Myyjäliike ja Suomen Takuuvakuutus ovat keskenään suorassa sopimussuhteessa.

Korvattavuus

Vakuutus korvaa, seuraavassa lueteltuja rajoituksia lukuun ottamatta, vakuutetun laitteen äkillisten ja ennalta arvaamattomien elektronisten tai mekaanisten osien rikkoutumisesta aiheutuneet korjaus- tai vaihtokustannukset laitteen alkuperäiseen ostohintaan tai vahinkohetken jälleenhankinta-arvoon, kumpi on vähemmän rikkoutumisen hetkellä. Vakuutus astuu voimaan valmistajan takuun päätyttyä ja on voimassa ostokuitissa määritellyn ajan. Tämä aika on yksi, kaksi tai kolme vuotta valmistajan takuuajasta riippuen. Valmistajan takuuaika ja vakuutuksen yhteenlaskettu voimassaoloaika voi yhteensä olla maksimissaan neljä vuotta. Vakuutusjakson aikana tehdyt mahdolliset korjaukset eivät pidennä laitteen vakuutusaikaa. Vakuutuksessa on rajoituksia, eikä vakuutuksenmyöntäjä ole vastuussa mistään tapaturmaisesti tai tahallisesti laitteelle aiheutetuista vahingoista tai laitteen aiheuttamista seurannaisvahingoista.

Vahingon sattuessa

Vakuutus korvaa laitteen äkillisten ja ennalta arvaamattomien elektronisten tai mekaanisten osien rikkoutumisesta aiheutuneet korjaus- tai vaihtokustannukset. Laitteesta voidaan myös maksaa käteiskorvaus. Jäljempänä on kerrottu, missä tapauksessa käytetään mitäkin korvaustapaa.
Huomaathan, että tämä vakuutus astuu voimaan valmistajan takuun jälkeen tarjoten lisäturvaa tehdastakuuajan jälkeisiltä elektronisilta ja mekaanisilta rikkoutumisilta. Jos epäilet laitteesi rikkoutuneen vakuutusehtojen määrittelemällä tavalla, tarkista ensin kaikki liitännät, mukaan lukien virtalähteen ja sulakkeet sekä varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt käyttöohjeet. Emme maksa mitään kuluja tai korvauksia, mikäli vikaa ei löydetä laitetta tutkittaessa.
Tee viipymättä vahinkoilmoitus kotisivuillamme www.takuuvakuutus.fi ja toimi sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli sähköpostiasiointi ei ole mahdollista, voit myös soittaa arkisin klo 9 - 16 numeroon 020 7463900 (puhelujen hinnat ovat kotisivuillamme).

Vakuutusehdot

1. Korvaushakemus laitteelle tulee tehdä Suomessa ja hyväksymme vain Suomessa tapahtuvat korjaukset tai laitteen vaihdot.

2. Vakuutus mitätöityy petoksen tai petoksen yrityksen yhteydessä.

3. Ensisijaisesti vakuutettu laite pyritään korjaamaan. Jos vakuutuksenmyöntäjä on sitä mieltä, että vakuutettu laite ei ole järkevästi korjattavissa vakuutusehtojen ja kattavuuden mukaisesti, korvataan laite vastaavalla tai samankaltaisella laitteella (ns. kokonaisvahinko) myymäläketjun myymälöissä tarjolla olevista laitteista. Mikäli laite ei ole korjattavissa tai vastaavaa tai samankaltaista laitetta ei ole saatavilla, eikä asiakas ole suostuvainen päivittämään laitettaan parempaan malliin myymäläketjun myymälöissä tarjolla olevista laitteista maksamalla korvatun laitteen ja uuden laitteen ostohinnan välistä erotusta, maksetaan käteiskorvaus, joka on linjassa alkuperäisen ostohinnan tai vahinkohetken jälleenhankinta-arvon kanssa.

4. Kokonaisvahinkokorvauksessa (tuotevaihto tai käteiskorvaus alkuperäiseen ostohintaan tai jälleenhankinta-arvoon) tämä vakuutus päättyy. Korvaavalle tuotteelle voidaan ottaa uusi vakuutus. Kaikkien erikseen tai yhteenlaskettujen vahinkojen maksimikorvaus vakuutusjakson aikana on enintään laitteen ostokuitin mukainen hinta

5. Laitetta tulee käyttää ainoastaan valmistajan määrittelemään tarkoitukseen ja valmistajan käyttöohjeen mukaisesti.

6. Tuotteen valmistajan, myyjän tai maahantuojan antamia käyttöohjeita on noudatettava. Vakuutuksen kohteena olevaa laitetta on käsiteltävä normaalia varovaisuutta noudattaen sekä pyrittävä välttämään vahinkoja.

7. Vakuutus on voimassa ainoastaan, kun korjauksen yhteydessä esitetään yhdessä korjattavan laitteen kanssa kopio ostokuitista, josta on todennettavissa vakuutuksen voimassaolo kyseiselle laitteelle.

8. Edunsaajan/korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vahingosta. Vakuutuksenmyöntäjä osoittaa huoltoliikkeen, jonne laite tulee toimittaa vianmääritykseen/korjaukseen.

9. Vakuutus ei korvaa asiakkaan pyynnöstä tapahtuvien kotikäyntien kustannuksia. Kuitenkin mikäli laitteen paino ylittää 25 kg tai kuvaruudun koko ylittää 42”, voidaan laite korjata sen sijaintipaikassa Suomessa. Jos laite on asennettu/upotettu paikoilleen normaalista poikkeavasti, asiakkaan on tehtävä tarvittavat toimenpiteet ennen huoltajan tuloa joustavan korjauksen varmistamiseksi. Vakuutus ei kata vakuutuksen edunsaajan omia vahingon selvittelystä aiheutuneita kustannuksia, oman ajan käyttöä eikä kuljetuskustannuksia huoltoliikkeeseen ja takaisin.

10. Vianmääritys korvataan vain, mikäli vahinko kuuluu korvattavuuden piiriin.

11. Vaihdetun tai kokonaan korvatun tuotteen omistusoikeus siirtyy vakuutuksenmyöntäjälle.

12. Ilman ennakkolupaa korjaaminen on vakuutusehtojen vastaista ja voi johtaa korvauksen hylkäämiseen tai myönnettävän korvaussumman pienenemiseen.

13. Vakuutuksen piiriin eivät kuulu vakuutetun laitteen kaupan kylkiäisenä saadut laitteet.

Rajoitukset

Vakuutus ei kata:

1. Kustannuksia, joista mitä tahansa muuta tahoa (valmistajaa, tavarantoimittajaa tai korjaajaa) voidaan pitää vastuullisena takuuehtojen mukaisesti tai lakisääteisen virhevastuun perusteella, toimitusehtojen tai muun vastaavan sopimus- tai kauppaoikeudellisen perusteen nojalla.

2. Mitään valmistajan takaisinkutsuista aiheutuvia kustannuksia.

3. Kustannuksia, jotka aiheutuvat säännöllisestä kunnossapidosta, huoltotoimenpiteistä, laitteen muokkaamisesta, jälkikäteen asennettujen komponenttien vahingoista, laitteen käyttöönotosta, asennuksesta tai näistä toimenpiteistä aiheutuneita vaurioita.

4. Vahinkoja tai rikkoutumisia, joissa laitetta on käytetty laitevuokraus- tai kaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi yksityiskäyttöön tarkoitettujen keittiölaitteiden käyttö ravintola- tai kahvilatoiminnassa, kotitalouskäyttöön tarkoitettu pesukone on usean kotitalouden käytössä tai kotitalouskäyttöön tarkoitettu jääkaappi on käytössä esimerkiksi sairaalassa.

5. Rikkoutumisia, jotka johtuvat laitteen valmistajan ohjeistuksen noudattamatta jättämisestä.

6. Kustannuksia, jos mitään vikaa ei löydetä laitetta tutkittaessa.

7. Kustannuksia, jotka aiheutuvat millaisen tahansa tukoksen tai tukkeuman puhdistamisesta tai korjaamisesta.

8. Kustannuksia, jotka aiheutuvat laitteen käytön estymisestä tai laitteen huollonaikaisen käytön estymisestä.

9. Mitään rikkoutumisia, menetyksiä tai tuhoja, jotka johtuvat korroosiosta. Korroosiolla tarkoitetaan ruostumista, hapettumista tai syöpymistä yms.

10. Mitään kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet elintarvikkeista, asteittaisesta huononemisesta tai rikkoutumisista, jotka johtuvat kulumisesta, kosteudesta tai korroosiosta. Kustannuksia, jotka aiheutuvat laiminlyönnistä, sopimattomasta käytöstä, väärinkäytöstä, riittämättömästä huollosta ja/tai kuljetuksessa aiheutuneista vahingoista vakuutetulle laitteelle.

11. Korjauskustannuksia;

  1. osista, jotka ovat kuluttajan vaihdettavissa kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen seuraaviin: lamput, patterit, suodattimet, kaapelit, pistokkeet, tiivisteet, akut, kylmälaitteiden ovikahvat ja laatikostot, kaukosäätimet, lampunkuvut tai -suojat, ylivuotoaltaat, kondenssisäiliöt ja sulakkeet.
  2. vahingoista, jotka eivät vaikuta laitteen käytettävyyteen tai ilmene laitteen puutteellisena toimintana, vaan naarmuuntumisena, viiltoina, hankautumisena tai muuna esteettisenä haittana.
  3. jotka suorasti tai epäsuorasti aiheuttaa mikä tahansa vahinko, joka liittyy väärinkäyttöön, näytön kuvapisteiden vahingoittumiseen tai kiinni palamiseen, huolimattomuuteen, tietokonevirukseen, tuleen, veteen tai tulvaan, veden pH-arvoon, onnettomuuksiin, salamointiin tai muihin luonnonilmiöihin tai mihin tahansa force majeure –tapahtumiin, joihin emme voi vaikuttaa.

12. Mitään kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet väärän sähköjännitteen käytöstä, laitteen puhdistuksesta, ohjelmistosovelluksista, käyttöjärjestelmistä, ohjelmistopäivityksistä, tiedostojen palautuksesta tai näistä toimenpiteistä aiheutunutta laitteen puutteellista toimintaa.

13. Mitään kustannuksia, jos laitteen sarjanumeroa/mallinumeroa on muunneltu tai se on poistettu tai laitteeseen tai sen alkuperäiseen muotoiluun on tehty muutoksia.

14. Mitään kustannuksia, jos ostokuitti on vahingoittunut, hävinnyt, turmeltunut tai sitä on muuteltu miten tahansa.

15. Vakuutetun laitteen aiheuttamia seurannaisvahinkoja, vakuutetun laitteen katoamisesta, häviämisestä tai anastamisesta johtuvia kustannuksia eikä lemmikkieläinten aiheuttamia vahinkoja.

16. Arvon alenemista vakuutustapahtuman johdosta.

17. Kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet kolmannen tahon palveluiden käytöstä, esim. asiantuntijalausunnot, asiamieskulut, asianajokulut tms.

Muutoksenhaku

Vakuutuksen edunsaajalla/korvauksenhakijalla on käytettävissään eri keinoja hakeakseen muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. Jos edunsaaja on tyytymätön päätökseen, oikaisuvaatimus tulee tehdä ensin Suomen Takuuvakuutukseen kirjallisesti osoitteeseen Katkiluodonkatu 8, 24100 SALO tai sähköpostitse osoitteeseen kodinkoneet@takuuvakuutus.fi. Jos saamanne vastaus ei selvitä asiaa, voitte kysyä neuvoa tai ratkaisusuositusta Kuluttajariitalautakunnasta. Tyytymättömällä on myös mahdollisuus nostaa kanne yleisessä tuomioistuimessa vakuutusyhtiötä vastaan.

Pidätämme oikeuden vakuutusehtojen muuttamiseen.

Nauhoitamme puhelut liiketapahtumien todentamiseksi, asiakkaan kanssa käydyn keskustelun sisällön varmentamiseksi vakuutus- ja korvaustoiminnoissa sekä asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi.